På socialpedagogutbildningen på Skarpnäcks folkhögskola arbetar vi med att utbilda socialpedagoger för socialt arbete i en värld som ställer flera olika utmaningar på människan, både den professionella yrkesarbetaren såväl som den människa en möter i det sociala arbetet. Vår approach till det sociala arbetet som socialpedagog är att arbeta med människan som helhet, både gällande sig själv som pedagog men också de individer och grupper vi arbetar med.

Arbetet med människan som helhet vilar för oss i en kunskapssyn som baserar sig på följande:

 • Ett salutogent perspektiv. Att förstå hur helheten av ens liv hänger ihop och hur det påverkar ens hälsa och livssituation.
 • Ett systemteoretiskt perspektiv. Att förstå hur vi är delar av olika sammanhang och grupper – olika system – som är i ständig rörelse och möjliggör utrymme för påverkan och förändring.
 • Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Att se hur vi människor och vår omvärld uppstår i vår egen relation till det vi möter.

Profilen för vår utbildning är Ungdomsarbete och Makt och Normer. Utbildningen riktar sig förstås till arbete med människor i en mängd olika målgrupper, men i en värld med växande psykisk ohälsa bland ungdomar och en ökning av oroligheter generellt i ungdomars liv ser vi detta som en extra central målgrupp. Makt och Normer bygger på ett normkritiskt perspektiv. Att se hur vi på både individnivå och strukturell nivå påverkas av normer utifrån olika sociala skiktningar som exempelvis kön, klass, etnicitet med mera. Vem en är påverkar det livsutrymme en har vilket hänger ihop med makt och påverkan i ens eget liv. Vi tror att människor behöver få möjlighet att bli centrala aktörer i sina liv, där perspektiv av makt och normer är självklara för att öka möjligheterna till ett gott liv.

För att arbeta med människor i deras egna livsprocesser, så ser vi det som en central del att själv varit i processbaserad utveckling. Vi arbetar utifrån grupprocess, som innebär att utvecklas tillsammans som individ i grupp med andra, där en möter utmaningar och finner styrkor. Detta utvecklar en både som människa men också som professionell yrkesperson och som kollega i ett arbetslag. Arbetet i grupprocess sker under handledning och ledning av utbildningens lärarkollegium.

På vår socialpedagogutbildning kommer du att övergripande läsa följande kurser:

 • Socialpedagogik
 • Yrkesrollen och yrkesområdet
 • Sociologi och kriminologi
 • Samhälle och Välfärd
 • Hälsa och hållbarhet
 • Salutogent ledarskap
 • Makt och Normer
 • Arrangemang och projekt
 • Organisation och förvaltning
 • Samarbete och kommunikation
 • Psykologi
 • Forskningsmetodik och fältstudier – uppsatsmoment
 • Lagstiftning och dokumentation
 • Behandling och diagnoser

Kursplanen kan du läsa här. Den baseras övergripande på organisationen BALSAMs dokument “Normerande utbildningsområden”.