Fakta om Serietecknarutbildningen

Under ett läsår studerar och praktiserar våra kursdeltagare serieskapande på heltid, med möjlighet till fortsatta studier på Distansterminen vid Serietecknarutbildningen. Kunskapsområden vi berör inom kursen är seriedramaturgi och bildberättande, tekniker inom teckning, olika genrer inom serievärlden, kroki, seriebranschen i Sverige och övriga världen, bildanalys och frågor om normer, makt och klimatfrågan, knutet till bilder och berättande.

Kursens upplägg

Under året utvecklar kursdeltagaren sin förmåga att förmedla en berättelse för läsaren genom delkurserna Teckning, Digital bild, Manus, Layout, Kroppar, Bildberättande, Seriehistoria, Demokratiska processer och visuell kommunikation, Informationsserier, Kreativitet och Tryck, publicering, utställningar, samt Animationsprinciper.

Under höstterminen introduceras klassen för olika kortare uppgifter där de får öva på olika aspekter av serieberättande genom att testa olika tekniker, format och genrer. Under vårterminen sammanställer vi en antologi med serier från kursen och därigenom får kursdeltagaren kunskaper om publicering och tryck. Vi deltar varje vår i Stockholms Internationella Seriefestival där vi säljer vår antologi. Dessutom anordnar vi en utställning där alla kursdeltagare får tillfälle att ställa ut sina verk.

Gäster

En viktig del av kursen är de gästföreläsare vi har äran att bjuda in. Vi söker en bredd av ingångar till, och erfarenheter av serieskapandet. Så här kan blandningen av gästföreläsare under ett läsår se ut:

Maria Fröhlich, som  föreläste om avancerat bildberättande. 

Ellen Ekman, som visade olika sätt att bygga upp ett skämt och berättade om sina erfarenheter av publicering och mötet med publik.

Marcus Ivarsson, som berättade om sina serieprojekt, vad serietecknandet betytt för honom och hur han utvecklat sina kunskaper på egen hand med inspiration av andra serietecknare.

Amalia Alvarez, som pratade om representatiivitet och antirasism i serievärlden.

Kolbeinn Karlsson, som visade oss olika sätt att frigöra kreativitet och nya berättelser.

Mats Jonsson, som berättade om sina serieprojekt och drivkrafter bakom självbiografiskt berättande. 

Rudy Loewe, som föreläste om serier som verktyg för representation och antirasism, samt gav oss inblick i sina egna serie- och konstprojekt och betydelsefulla inspirationskällor.

Hanna Gustavsson, som berättade om ett pågående serieprojekt och dilemman kring att skildra någon annans historia.

Stef Gaines, som gav oss inblick i seriebranschen i Sverige och i Frankrike. 

Elias Ericson, som berättade om att “skriva där det bränner” och skildra starka känslor, hbtq och psykisk ohälsa. 

Sofia Olsson från Galago, som berättade om publicering och sin roll som förläggare.

Sandra Åkesson från Svenska tecknare, som berättade om juridik kring teckningsuppdrag, avtal, rättigheter och lön. 

Makt och normer

En viktigt del av kursen är synliggörandet av normer och maktförhållanden i vårt samhälle som vi alla påverkas av på olika sätt. Vi arbetar med att skapa medvetenhet kring hur makt och normer påverkar vårt livsutrymme och våra utvecklingsmöjligheter, både som människor, serietecknare och hur det speglas i våra berättelser. Vi fokuserar även på klimatfrågan, då den berör oss alla, serietecknare eller ej. Vi reflekterar kring hur makt och normer påverkar klimatet och även serietecknarens potentiella roll som opinionsbildare och visionsskildrare.

Delaktighet i kollektivet på, och demokratiska processer inom, folkhögskolan

Serietecknarutbildningen är en del av Skarpnäcks folkhögskola där ett flertal andra kurser erbjuds. Vi gör gärna samarbeten med andra kurser på skolan och vi deltar aktivt i ett antal skolgemensamma aktivitetsdagar. Varje måndag hålls ett skolgemensamt informationsmöte som bidrar till gemenskap, tydlighet och demokratiska processer på skolan. Varje vecka har vi ett klassråd. På skolan finns ett studeranderåd som nästa instans över klassrådet, till vilket klassen utser två representanter. Studeranderådet har regelbundna möten där man kan lyfta frågor och förslag. Skolans studerande har en gemensam cafeteria där man kan förvara och värma mat. Ansvaret att sköta disk och sophantering i cafeterian delas upp på alla skolans klasser. Det innebär att klassen vid två tillfällen per termin sköter kafeterian under en veckas tid åt gången.

Fortsätta studera hos oss

Vår fortsättningskurs heter Distansterminen vid Serietecknarutbildningen och det är precis som namnet antyder en distanskurs, där man får jobba med ett serieprojekt under en termin. När du har gått Serietecknarutbildningen är du behörig att söka vidare till Distansterminen.