Fakta om Serier, illustration & animation grund – distans

Kursens fokus är visuellt berättande genom serieteckning, bilderböcker, illustration och storyboarding, vilket kompletteras med grundkunskaper i animation genom animationsprinciperna och kortare animationer. Kursen hette tidigare Serietecknarutbildningen och utvecklas detta år till ett bredare fokusområde.

Du kommer kunna välja mellan serieteckning, illustration och animation som medium för uppgifter och egna projekt, vilket gör att du delvis kan styra kursens inriktning för dig personligen. Lärarna är kunniga inom alla dessa medium och vana att anpassa handledningarna individuellt.

Kunskapsområden vi berör inom kursen är manus och dramaturgi, storyboarding, bildberättande, teckning, kroki, bildanalys och frågor om normer, makt och klimatfrågan, knutet till bilder och berättande. 

Kursens upplägg

Under höstterminen introduceras klassen för olika kortare uppgifter, parallellt med delkurser inom de olika kunskapsområdena. Under vårterminen jobbar kursdeltagaren istället med ett eget projekt, parallellt med delkurser. Vi sammanställer under våren en antologi med berättelser och länkar till filmer från kursen och därigenom får kursdeltagaren kunskaper om publicering och tryck. Vi deltar varje vår i Stockholms Internationella Seriefestival där vi säljer vår antologi. 

Träffar

Kursen är en distansutbildning med obligatoriska nätträffar på Skarpnäcks folkhögskola 4 gånger per termin. Vissa moment kan göras på egen vald tid, vissa moment är tidsbunden onlineundervisning.

(18:e augusti kursstart)

Höstens träffar

5-6:e september
3-4:e oktober
7-8:e november
5-6:e december

Gäster

En viktig del av kursen är de gästföreläsare vi bjuder in. Kursen hette som sagt tidigare Serietecknarutbildningen, därför är exemplen på tidigare gästföreläsare nedan knutna till seriebranschen, men i och med utökningen av kursens inriktning så kommer vi även att bjuda in gästföreläsare inom storyboarding, illustration och animation. Vi söker en bredd av ingångar till berättande. 

Maria Fröhlich, föreläsning om avancerat bildberättande. 

Ellen Ekman, om olika sätt att bygga upp ett skämt och om sina erfarenheter av publicering och mötet med publik.

Marcus Ivarsson, om sina serieprojekt, vad serietecknandet betytt för honom och hur han utvecklat sina kunskaper på egen hand med inspiration av andra serietecknare.

Amalia Alvarez, om representation och antirasism i serievärlden.

Kolbeinn Karlsson, olika sätt att frigöra kreativitet och nya berättelser.

Mats Jonsson, om sina serieprojekt och drivkrafter bakom självbiografiskt berättande. 

Rudy Loewe, om serier som verktyg för representation och antirasism, samt om sina serie- och konstprojekt och betydelsefulla inspirationskällor.

Hanna Gustavsson, om ett pågående serieprojekt och dilemman kring att skildra någon annans historia.

Stef Gaines, om seriebranschen i Sverige och Frankrike. 

Elias Ericson, om att “skriva där det bränner” och skildra starka känslor, hbtq och psykisk ohälsa. 

Sofia Olsson från Galago, om publicering och sin roll som förläggare.

Sandra Åkesson från Svenska tecknare, om juridik kring teckningsuppdrag, avtal, rättigheter och lön. 

Makt och normer

En viktigt del av kursen är synliggörandet av normer och maktförhållanden i vårt samhälle som vi alla påverkas av på olika sätt. Vi arbetar med att skapa medvetenhet kring hur makt och normer påverkar vårt livsutrymme och våra utvecklingsmöjligheter, både som skapande människor och hur det speglas i våra berättelser. Vi fokuserar även på klimatfrågan, då den berör oss alla, tecknare eller ej. Vi reflekterar kring hur makt och normer påverkar klimatet och även tecknarens potentiella roll som opinionsbildare och skildrare av framtidsvisioner. 

Delaktighet i kollektivet på, och demokratiska processer inom, folkhögskolan 

Serier, illustration och animation är en del av Skarpnäcks folkhögskola där ett flertal andra kurser erbjuds. Vi gör gärna samarbeten med andra kurser på skolan och vi deltar aktivt i ett antal skolgemensamma aktivitetsdagar. Varje måndag hålls ett skolgemensamt informationsmöte som bidrar till gemenskap, tydlighet och demokratiska processer på skolan. Varje vecka har vi ett klassråd. På skolan finns ett studeranderåd som nästa instans över klassrådet, till vilket klassen utser två representanter. Studeranderådet har regelbundna möten där man kan lyfta frågor och förslag. Skolans studerande har en gemensam cafeteria där man kan förvara och värma mat. Ansvaret att sköta disk och sophantering i cafeterian delas upp på alla skolans klasser. Det innebär att klassen vid två tillfällen per termin sköter cafeterian under en veckas tid åt gången.

Fortsätta studera hos oss

Vår fortsättningskurs heter Serier, illustration & animation – fortsättning, distans och det är precis som namnet antyder en distanskurs, där man får jobba med ett projekt under en termin (eller fler). När du har gått Serier, illustration & animation – grund är du behörig att söka vidare till Serier, illustration & animation – fortsättning.